Iş prosesi

Malylylyk geçiriş tehnologiýasy, geçiş kagyzyndaky nagyşlary we sözleri

Zerurlyklara düşüniň

Başlangyç etapda, taslama toparymyzyň ýolbaşçysy topary siziň bilen birleşmäge, dizaýn zerurlyklaryňyza, tehniki zerurlyklaryňyza, marka tendensiýaňyza we önümiň hiline, şeýle hem bahalaryňyzyň talaplaryna düşüner we islegleriňize laýyk dizaýn çözgütleri bilen üpjün eder. we önüm teklipleri size saýlanar, ýa-da web sahypamyzdan ýa-da size hödürleýän önüm kitaphanamyzdan aýratyn saýlap bilersiňiz, sebäbi täze önümleri onlaýn görüp bilmersiňiz, diňe käbir täze önümleri sanarys.Aragatnaşyk we bu tapgyryň tamamlanmagy üçin, islegiňize görä 100% wagt hyzmatdaşlygyna ynanarys.

Nusga almak

Prototip meýilnamasy tassyklanandan soň, prototipi barlamak tapgyryna geçeris.Subut etmezden ozal, subutnamanyň jikme-jiklikleriniň öňki talaplaryňyza laýyk gelendigini ýa-da ýokdugyny barlarys.Adaty nusgalar 7-10 günüň içinde tamamlanýar.Specialörite amallar zerur bolsa, 14 günüň içinde tamamlarys.Galyp edilmeli nusgalar üçin, galyplaýyş wagty 1 hepdäniň içinde gözegçilik ediler.Eger gysga wagt bermegiň çylşyrymlylygyna baglylykda polat galyplary açmaly içerki plastmassa bölegi bolsa.Bulary ätiýaçdaky nusgalar diýip saýlasaňyz, bu siziň üçin mugt bolar.Nusga ýörite prosese laýyklykda düzülen bolsa, diňe esasy çykdajylary alýarys we çykdajylar sargyt mukdaryna görä ädimler bilen yzyna gaýtarylyp bilner.

Bezeg we bellik (1)
Bezeg we bellik (4)

Nusga synagy

Nusga gutaransoň, synag synag maksady bilen size nusga ibereris, önümiňiz üçin gaplamanyň işleýşini we laýyklygyny üpjün etmek üçin gaplaýyş materiallarymyzy doldurma materialy bilen birleşdiriň.Bu amalyň dowamynda, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýakyndan ätiýaç ederis.

Önümçilikden öňki nusgany tassyklamak

Nusga we bahasy tassyklanandan soň sargyt etabyna geçýäris.Sargyt etabynda şertnama baglaşýarys we goýumy tölemegi haýyş edýäris.Köpçülikleýin önümçilige girmezden ozal, ilki bilen köpçülikleýin önümiň önümçilikden öňki nusgasyny tassyklarys.Önümçilikden öňki nusganyň ähmiýeti, talaplaryňyza laýyk gelýän köpçülikleýin önümleriň ähli toparyny üpjün etmekdir, zawod belli bir önümleriň işleýiş aýratynlyklaryna laýyklykda uly göwrümli haryt önümçiligini berk ýerine ýetirýär.Ilkinji el bilen alnan nusgalar bilen uly göwrümli önümleriň uly göwrümli önümçiliginiň arasynda käbir tapawutlar bolar, esasanam käbir elde gaýtadan işlemek üçin, Şonuň üçin zawodymyzda birinji hatarda esasy orunlary 10-dan gowrak tejribeli hünärmenlerdir. jikme-jiklikleriň doly we yzygiderliligini üpjün edýän köp ýyllyk tejribe.

Bezeg we bellik (5)
Iş prosesi (1)

Köpçülikleýin önümçilik

Önümçiligiň öňdebaryjy wagty mukdaryna baglydyr.Häzirki wagtda gündelik önümçilik kuwwatymyz 5000-10,000 bölege ýetýär.Sargydyňyzda aýratyn mukdarda isleg bar bolsa, önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin has köp önümçilik liniýasyny açýarys.Iň gysga önümçilik gurşawy yzygiderli sargyt mukdary üçin 35 gün (önümçilikden öňki nusga tassyklanandan soň), bölekleýin iberiş hem tertiplenip bilner.Sargytyň ähli önümçilik prosesi, çig mal barlagyndan, onlaýn gözden geçirilişden başlap, gaplaýyş barlagyna we taýýar önüm barlagyna çenli, hil toparymyz we ulgamymyz önümleriň 100% hünärli we iberilendigine göz ýetirmek üçin spesifikasiýalara laýyklykda berk işlär we barlar.

Eltip bermek

Harytlar, töleg alnandan soň 24-48 sagadyň dowamynda iberiler.Tamamlanan köpçülikleýin harytlar ýöriteleşdirilen köpük tagtalaryna gaplanar we gutulara salynar we önümleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin vakuum bilen möhürlener.Tanymal logistika kompaniýalary bilen köp ýyl bäri hyzmatdaşlyk edýäris.Bu ýyllarda eltip bermek üçin müşderimiziň arzasy ýok.

Iş prosesi (2)
hyzmaty

Satuwdan soň

Harytlary alanyňyzdan soň, taslama ýolbaşçysy, ulanyşyňyzdaky islendik zerurlyklaryň çözülmegini üpjün etmek üçin önümiň ulanylyşy barada yzygiderli habarlaşar.
If your situation is not covered by the above, please feel free to contact anna.kat@sustainable-bamboo.com for the solution that suits you.