Sorag-jogap

fak
Bahalaryňyz näme?

Bahasy materiala, görnüşe we haýsy bezege bagly, aýratyn görnüş gaýtadan işlemegiň bahasyny ýokarlandyrar, adaty tekiz aşaky stil has bäsdeşlik eder, islegleriňize görä talaplaryňyza laýyk gelýän iň gowy bahany hödürläris

Iň az sargyt mukdary barmy?

Bamboo collections, minimum quantities will be 2000pcs of each, for PLA collections, minimum quantities will be 12000pcs of each, if you have special request looking in smaller quantities, please contact anna.kat@sustainable-bamboo.com

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, hasap-faktura, gaplama sanawy, howa ýoly hasaby, synag (içerki) hasabaty yzygiderli resminamalar, gelip çykan ýurdy, COC (tassyklama şahadatnamasy) GSP (gelip çykyş şahadatnamasy), MSDS, meýletin sertifikat goldawy (Ecocert, Cosmos, BDIH, Vegan we ş.m.) goşmaça soralýan resminamalar bolar.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7-10 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan 45-60 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) iň soňky tassyklama önümleriňizi alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwlarymyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

You can make the payment to our bank account,  regularly we do 50% deposit, 50% balance before delivery. If for special required, please reach to anna.kat@sustainable-bamboo.com.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyzy we wezipelerimizi kepillendirýäris.Hünär synagymyzy we önümçilige gözegçilik etmegimizi üpjün etmek üçin, hyzmatdaşlygymyzyň başyndan önümleriň satuwyndan soň kynçylyksyz hyzmatyňyzy kepillendirmek üçin önümleriň satuwdan soňky ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin satuwdan soňky hyzmat toparyny hödürleýäris. .

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, önümleriň her bir stilini gaplamak, olaryň howpsuzlyk gaplamasynda bolmagyny üpjün etmek üçin elmydama ýöriteleşdirilen gaplama paletini ulanýarys.Şeýle hem, uzak wagtlap daşalandan soň gowy hilli bolmagyny üpjün etmek üçin PLA ýaly käbir ýörite önümler üçin hemişelik temperatura konteýnerini ulanýarys. Logistika üçin köp ýyllap global kepillendirilen hyzmatdaşy ulanýarys, eger hödürlenen bolsaňyz, görkezmeleriňiz bilen işleýäris.