FSC 100% biodegrirlenip bilner

Dizaýn - Hytaý zawody, üpjün edijiler, öndürijiler

Agaç gaplamak agaçdan ýasalan gaplamanyň bir görnüşidir.Çydamlylygy, täzelenip bilýän tebigaty we estetiki özüne çekijiligi sebäpli gaplamak üçin meşhur saýlawdyr.Agaç gaplamak ýönekeý agaç gutulardan çylşyrymly oýulyp ýasalan gaplara çenli bolup biler.Adatça çakyr çüýşeleri, elektron enjamlary we azyk önümleri ýaly harytlary ibermek we saklamak üçin ulanylýar.Agaç gaplamalary gaýtadan gaplap ýa-da gaýtadan işläp bolýar, beýleki gaplaýyş materiallary bilen deňeşdirilende ekologiýa taýdan arassa saýlama bolýar.Şeýle-de bolsa, agaç gaplamalaryň jogapkärçilikli we yzygiderli üpjün edilmegini üpjün etmek, tokaýlaryň çapylmagynyň öňüni almak we tebigy baýlyklary goramak möhümdir.Dizaýn,Ekologiýa taýdan amatly makiýa Pack üpjün edijisi , Doldurylýan bambuk pomada turba gaplaýyş önümçiligi , Pla reňkler Göz kölegesi gaplamasy ,Makiýaup bukjasy.Konteýner düşünjesi kontekste baglylykda köp zady aňladyp biler, ýöne umuman aýdylanda, bir zady saklamak ýa-da saklamak üçin ulanylýan bir zady ýa-da gämini aňladýar.Ynsanlary käbir kontekstlerde gaplar diýip hem pikir edip bolar - mysal üçin adam bedenini beýni we beýleki içki organlar üçin gap hökmünde görmek bolýar.Edil şonuň ýaly-da, adamyň pikirleri, duýgulary we başdan geçirmeleri hem içindäki zatlary görmek bolýar.Şeýle-de bolsa, adamlaryň diňe gap-gaçlardan has köp zatdygyny ýatdan çykarmaly däldiris - biz özboluşly şahsyýetleri, islegleri we dünýägaraýyşlary bolan çylşyrymly jandarlar.Önüm Europeewropa, Amerika, Awstraliýa, Bagama, Ottawa, Gaýana, Ispaniýa ýaly dünýäniň çar künjegine hödürlener. Greenaşyl gaplamak, gaplamak pudagynda ekologiýa taýdan arassa materiallaryň we dowamly tejribeleriň ulanylmagyny aňladýar.Bu plastmassadan we biodürlüp bilinmeýän beýleki materiallardan peýdalanmagy azaltmagy we bioplastika, gaýtadan işlenen kagyz we kompost gaplamak ýaly alternatiwalary öz içine alýar.Greenaşyl gaplamak galyndylary azaltmagy we gaýtadan işlemegi we gaýtadan ulanmagy höweslendirýär.Greenaşyl gaplama amallaryny kabul etmek bilen, kompaniýalar diňe bir daşky gurşawa täsirini azaltmak bilen çäklenmän, durnuklylygy we daşky gurşaw jogapkärçiligini ileri tutýan sarp edijilere hem ýüz tutup bilerler.

Degişli önümler

banner

Iň köp satylýan önümler