Gudratlaryň döredilmegi toparlaýyn işlemekden gelýär

topary

Gözleg we gözlegden başlap, dizaýn, in engineeringenerçilik, işewürlik we logistika çenli her bir müşderi üçin aýratyn bir bitewi hyzmat toparyny döretmek üçin kynçylyksyz baglanyşyk üpjün etmek üçin birnäçe bitewi hyzmat toparymyz bar, ähli jübütler kosmetika bambuk gaplamasynda ýa-da hünärmenlerdir köp ýyl bäri halkara gaplama pudagynda möhüm wezipeleri eýeledi we 10 ýyldan gowrak wagt bäri Europeanewropa we Amerikan müşderilerine hyzmat etdi.

Gözleg we gözleg topary

Her toparyň önüm dizaýny we ösüş toparlarynyň ýolbaşçylary, kosmetika gaplamalaryny ösdürmekde 12 ýyldan gowrak tejribe toplap, dünýäniň iň gowy 500 gaplaýyş kompaniýasynda köp ýyllap gaplamak we tehniki ösüş bilen meşgullanýar.Toparymyz tarapyndan işlenip düzülen keramiki kosmetika gaplaýyş materiallary 2022-nji ýylda düzülen paketde ýeňiji boldy materials Biz materiallary ösdürmek üçin altyn baýraga mynasyp bolduk, çalyşýan bambuk gaplamalarymyzyň tutuş tapgyry kosmetiki gaplamalar üçin altyn baýraga mynasyp bolduk, biz makiýa structure gurluşyny ösdürmek üçin 11 patent aldy.

toparlar_honor

Patentleriň biri

fa

Adamlaryň ýaşaýyş stiliniň gowulaşmagy bilen, kosmetika bazary bilen bilelikde adamlar tarapyndan has gowy garşylanýar.Kosmetikany öz içine alýan dürli kosmetiki gutular bar, olaryň arasynda bazardaky käbir kosmetiki gutularyň gapaklary gutujyga seredýär.Bedeniň bir tarapy aýna ýüzü bilen üpjün edilýär, ýöne bu boş gutularyň aýna üstündäki materiallar biderek gutynyň esasy bedeniniň materiallaryna laýyk gelmeýänligi sebäpli, taşlanan biderekligi ýygnamakda belli bir kynçylyk bar. ýagdaý.

cer

Amaly oýlap tapyşlarymyzyň biri bolan Hytaýyň Döwlet intellektual eýeçilik edarasy önümlerimizi şeýle düşündirýär:(202102905629.6 patent)
Peýdaly model, gaýtadan işlemek aňsat bolan bar bolan tehniki meselelerdäki meseleleriň birini çözýän kosmetiki gutyny teklip edýär.Häzirki patent, taşlanan kosmetiki guty dikeldilende, gapagyň korpusynda berlen aýnanyň üstüni aýryp, aýry-aýry dikeldip boljakdygyny, gutujy bedeniň we örtük korpusynyň dikeldilmegini aňsatlaşdyrýar.
Häzirki oýlap tapyşyň käbir şekillerine görä, ýerleşýän boşluk kosmetika serişdeleri üçin içki tank bilen üpjün edilýär, guty korpusynyň aşagy ýerleşýän boşluk bilen aragatnaşyk saklaýan deşik bilen üpjün edilýär we sökmek deşigi ulanylyp bilner içki konteýni iteklemek üçin daşarky gurallary salmak, içki gapagy ýerleşýän boşlukdan aýyrmak üçin.Içki gapda bar bolan kosmetika serişdeleri ulanylanda, ähli kosmetiki gaplary çalyşmagyň zerurlygy ýok, diňe içki tanky çalşyň, energiýa tygşytlaň we daşky gurşawy goraň.