Yi Saýyň Durnukly öndürijiligi

100% biodegrirlenip bilinýän çig mal- bambuk (FSC)
Çig mal täzelenip we uglerod bilen bölünip bilner.Bambukyň gaýtadan işlenmegi energiýany tygşytlap, uglerod zyňyndylaryny azaldyp biler, biodegrirlenip biler we ulanmak üçin arzan bahadan peýdalanyp biler.Bambukyň ýetişigi 3-4 ýyl.Daşky gurşaw esaslaryny azaltmazdan bambukdan gowy peýdalanyň.
Bambuk tebigata esaslanýan çözgütleriň biridir.Bambuk, Birleşen Milletler Guramasynyň 17 Durnukly Ösüş Maksatnamasynyň 7-si bilen ýakyndan baglanyşykly, şol sanda: Garyplygy ýok etmek, Amatly we arassa energiýa, Durnukly şäherler we jemgyýetler, Jogapkärçilikli sarp ediş we önümçilik, Howanyň hereketi, Gury ýerdäki durmuş, Global hyzmatdaşlyk.

näme üçin b

Bambukyň zaýalanýan wagty:
Taşlanan bambuk topraga ýerleşdirilende, zaýalanmak wagty 2-3 ýyla çenli, plastmassanyň zaýalanmak wagty bolsa bambukdan 100 esse köpdür.

Uglerodyň yzygiderliligi
Bambuk çalt ösýär we topragyň aşagynda gowy ösen kök ulgamyna eýe bolup, topragy berk saklap, topragy arassalap we topragyň eroziýasynyň öňüni alyp biler.Ordinaryönekeý tokaýlar bilen deňeşdirilende, bambuk tokaýlary has uglerodyň bölüniş güýjüne eýe.

Durnukly dikeldiş
Daşky gurşawy goraýjylar, bambuk agaçdan has ekologiýa taýdan arassa diýip hasaplaýarlar.Bambuk haşal otlar ýaly çalt ösýär.Bambuk ot ösümligi hökmünde kabul edilip bilner.Bambuk kesilmeli we ulanylmaly we her 3-5 ýyldan bir gezek täzelenmeli, tokaýlaryň köpüsinde azyndan 10 ýyl ýa-da onlarça ýyl gerek.

Arassalanmagyň tebigy çeşmesi
Bambuk howany arassalaýar.Fotosintez wagtynda bambuk kömürturşy gazyny 35% köp siňdirýär we agaçlara garanyňda kislorod çykarýar.Bambuk uglerody siňdirmek üçin ýokary ukybyna eýe we täsiri gowy.

Gaýtadan ulanylýan
Pomada, maskara, dodak syrçasy, kirpik turbasy, ykjam poroşok gutusy, göz kölegesi palitrasy, poroşok gutusy ýaly bambuk gaplaýyş önümleriniň doly görnüşi, “Yicai” kosmetiki önümleriniň hemmesi gaýtadan işlenip bilner, doldurylyp bilner we gaýtadan ulanylyp bilner we gurlanlaryň hemmesi aýratyn satylyp bilner, gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak, gaplama çykdajylaryny tygşytlamak.(baş önüm sahypasyna baglanyşyk)