Hekaýamyz

2006-1

Our kompaniýasy henizem Europeanewropanyň organiki makiýaupy üçin Aziýa satyn alyş kompaniýasydy.Şol döwürde, Taýwan, Koreýa, Japanaponiýa we ş.m. üpjünçilik zynjyrynyň ähli dolandyrylyşyna we kosmetiki gaplama önümleriniň satyn alynmagyna jogapkärdik. Kompaniýany esaslandyryjy Europeanewropanyň organiki makiýa standard standartyny esaslandyryjy jenap Deýwid Rekkoldy. organiki makiýa up şahadatnamasyny geçen ilkinji kompaniýa.

In 2008-nji ýylda kompaniýany aldym.Dörediji Europeewropa gaýdyp geldi.Meniň we esaslandyryjynyň arasyndaky gatnaşyk müşderi we üpjün ediji boldy.

Specialörite gün

Ibambuk ruçkasyny berdi.Bu ajaýyp bambuk ruçkasyny gören jenap Deýwid Rekkol bambuk, tebigy material, şeýle ajaýyp we täsir galdyryjy bolup biljekdigine geň galdy we ruçkanyň gurluşy Her kimiň çalşylýan gurluşyň ylhamyna eýe boldy, şonuň üçin kosmetika gaplamasyny ösdürmek pikirimiz bar ähli organiki kosmetikada ulanylýan bambuk seriýaly önümler.Bu diňe bir sarp edijiler üçin gaharlandyryjy, tebigy we organiki gaplama materialy däl, şol bir wagtyň özünde, tebigy, zaýalanýan we dowamly.Bu, adamlara peýdaly we özümizi begendirýän bir zat.

Eoneone munuň bilen ylalaşýar we biz dowamlylyga bolan höwesden we höwesden doly.

hekaýa02

Şeýdip başladyk

To Hytaýda dürli bambuk zawodlaryny, kosmetika gaplaýyş önümleri öndürýän zawodlary tapmaga üns beriň we dürli subutnamalary, amallary sazlamagy, maýa goýumlaryny we ş.m. başlaň, gynansak-da, tutuş ýurt boýunça 100-e golaý ukyply zawod gözledik, ýöne henizem tapmadyk Bizi çig mal gözegçiliginden, gözleg we ösüş, hil, funksional jikme-jiklikler, şol sanda önümçilik gözegçiligi bilen deňeşdirip biljek kanagatlanarly hyzmatdaş.

Bamboo-nyň özi gaty gödek, Biziň isleýän zadymyz diňe bir materialyň tebigylygy däl, eýsem takyklygy, gurluşy we müşderilere geň galdyrmagydyr.Bir ýyldan gowrak ýyl bäri üwemek, aragatnaşyk gurmak, dürli bambuk zawodlary bilen maýa goýmakdan soň, önümiň dizaýnyna, orta we ýokary derejeli markalaryň hiline hakykatdanam laýyk gelmek üçin öz bambuk zawodymyzy açmagy makul bildik.

hekaýa01
takmynan_us02

In 2009 Bambuk zawodymyz ahyrsoňy önümçilige başlady.Kiçijik ussahana bolsak-da, bilelikde öwrenmek we kämilleşdirmek üçin on ýyldan gowrak wagt bäri bambuk pudagynda önüm öndürýän we ösdürýän ussat tapdyk.Ujypsyzja mesele gijä çenli we ýadawsyz ara alnyp maslahatlaşyldy, her kim halaýan pudagyna höwes bilen maýa goýdy, sebäbi her kimiň aýdyň maksady bar, ýagny halkara bazary tarapyndan hakykatdanam ykrar edilen hytaýly professional önümçiligi gazanmak.Bambuk önümlerini gaplaýan durnukly kosmetika, müşderileri geň galdyrýar we bambuk önümlerini Hytaýdan çeşmeden taýýar önüme çenli öndürýän ýeke-täk kosmetika önümidir.

Şol wagt

Bizde tozansyz ammar ýokdy, şonuň üçin müşderileriň kanagatlanarly önümleri alyp bilmekleri üçin önümleri goramak üçin kiçijik tekjelerimizi möhürlemek üçin plastik plyonkany ulandyk.Uallyuwaş-ýuwaşdan hünärmen dizaýn toparymyz, in engineeringenerçilik toparymyz, önüm toparymyz, iş hyzmaty, logistika we ş.m. Bir bitewi çözgüt toparynyň hünär gurluşy we toparlaryň güýçlenmegi kompaniýany has bäsdeşlik etdi.Önümiň has baý tejribesini topladyk we dürli materiallaryň önümlere edýän täsirine düşünýäris.Çeşmeden hünär ussatlygy bolmaly.

Barlamak we gaýtadan işlemek, has çuňňur gazyp başladyk we pikirlerimiz we çözgütlerimiz bolýança önümiň jikme-jik meselelerini ara alyp maslahatlaşmaly bolýarys, önümlerimiziň Hytaýda özboluşly bolmagyny üpjün etmek üçin öz ýöriteleşdirilen önümçilik maşynlarymyzy ösdürip başladyk. duýgyny, gurluşyny, işleýşini we hilini, şol sanda takyklygy.Tebigy materiallar we zaýalanýan materiallar köp durnuksyz we näbellidir.Bu ýagdaýda kynçylyklary tapmak, meseleleri çözmek, ülňüleri düzmek we berk gözegçilik ulgamlaryny düzmek üçin köp wagt we synag geçirmeli.Gaty iş aýratynlyklaryny, gözegçilik we iş görkezmelerini beriň.

hekaýa03
hekaýa04
2009-njy ýylda

2009-njy ýylda

Kosmetiki gaplama bambuk önümlerini durnukly ösdürmek üçin çalşylýan gurluşlaryň doly toplumyny tamamladyk.

2010-njy ýylda

2010-njy ýylda

Kosmetiki gaplaýyş önümleriniň kaşaň tapgyryny ösdürip başladyk we lýuks we durnuklylyk duýgusyny gazanmak üçin orta we ýokary derejeli markalar üçin çalşylýan kosmetiki gaplama önümleriniň doly toplumyny üstünlikli ösdürdik;

2014-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli

2014-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli

2014-nji ýylda PLA önüm seriýasyny hödürläp başladyk.2015-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli zaýalanýan, gaýtadan işlenip bilinýän we dowamly kosmetika gaplaýyş önümleriniň 100% PLA seriýasy üstünlikli işlenip düzüldi we bazarda dürli Europeanewropa kosmetika markalary ulanyldy.Has ekologiýa taýdan arassa materiallar üçin henizem gözleg geçirýäris, synag edýäris, gurýarys,sabyrsyzlyk bilen garaşmagyňyzy haýyş edýäris