Täze gelýän önüm

Bambuk seriýasy

Adamlar bambuk görenlerinde ekologiýa taýdan arassa, arassa we kisloroddan doly duýmak tebigat bolar.Bambuk tebigata degişlidir we ot ýaly çalt ösýär.Bambukyň tebigy we dowamlydygyna her kim gaty ýokary düşünýär.Bu marka üçin gaty peýdaly, kosmetika üçin gaýtadan doldurylýan bambuk gaplamamyz (önümiň ujuna baglanyşyk), çalşylýan gurluşymyz bilen bilelikde, material önümleriniň tebigy zaýalanmagyndan önümiň bütin ömrüne çenli daşky gurşawy goramagyň durmuşa geçirilmegine düşünýär.

HABARLAR1
HABARLAR2

Keramika we bambuk

Keramika palçykdan we toprakdan we suwdan ýasalýar.Productionhli önümçilik prosesi düýbünden zyýansyzdyr.Iň soňunda çüýränlerinde toprak bilen doly birleşdirilip bilner we toprak üçin düýbünden zyýansyzdyr.Gaýtadan ulanylýan materiallar.Keramika reňkli kosmetika gaplaýyş materiallarynda ulanylýar.Önümiň ösüşi, Fransiýada geçirilen sergide makiýa up önüminiň innowasiýa baýragyny aldy.

Beýlekiler

Hakyky durnuklylygy we daşky gurşawy goramak üçin elmydama dizaýnymyzy, materiallarymyzy we gurluşymyzy täzeleýäris.Pikirlerimizi ýaňy ösüp barýarka siziň bilen paýlaşyp bileris ....

HABARLAR3
new1

Bambuk + keramika

Keramikanyň ösüşi, reňkli kosmetika gaplaýyş materiallaryna durnuksyzlyk getirer.Diňe ýagty görnüşi bilen çäklenmän, gaýtadan ulanyp bolýar.Ekologiýa taýdan arassa material.Palçyk we kir keramika ýasamak üçin suw bilen birleşdirilýär.Productionhli önümçilik prosesi töwekgelçiliksiz.Doly dargandan soň, olar topraga doly girizilip bilner we asla howp abandyrmaz.Olaryň hemmesi gaýtadan işlenip bilner.Reňkli kosmetika gaplaýyş materiallary keramikadan ýasaldy.Önümiň ösüşi sebäpli sergide fransuz makiýaupyndan önüm täzelik baýragyny aldyk.

Bambuk + keramika

Önüm iň oňat dizaýny, gurluşy we ýokary derejedäki duýgyny görkezýänligi sebäpli, bambuk we keramiki kombinasiýa seriýasy kosmetiki gaplama materiallary üçin durnuklylygy ýokarlandyrýar.Bu önüm çyzygynyň esasy kynçylygy hiliň we masştabyň birleşmegi.Köp ýyllyk ösüş synaglaryndan soň indi size görkezilip bilner we önümçilik we satuw eýýäm başlandy.
Häzirki wagtda keramiki seriýamyz diňe VIP müşderileri üçin açyk, özleşdirmek üçin habarlaşyp bilersiňiz we üns bermegi dowam etdirip bilersiňiz....

new2
täze gelýän5 (2)
Toparyň tagallasy bilen, asyl çalşylmaýan ýerinden başlap, çalşylýan, ähli materiallar ekologiýa taýdan arassa materiallara we gurluşyň çalşylmaýan ýerlerden dolduryljak, çalşylýan we täzelenen görnüşine täze önüm öndürendigimize gaty begenýärin. Maskara, dodak syrçasy, dodak ýagy, kirpik we beýleki önümleri yzygiderli gaplamak üçin önümiň gurluşyny gaýtadan işlemek aňsat.