Durnukly ösüş näme?

Durnukly ösüşiň gerimi giň, 78 ýurtda okuw meýilnamalarynyň seljermesi 55% -iniň "ekologiýa", 47% -iniň "daşky gurşaw bilimi" adalgasyny ulanýandygyny görkezýär - global çeşmelerden Bilim gözegçiligi hasabaty.
Umuman aýdanyňda, durnukly ösüş esasan aşakdaky üç tarapa bölünýär.
Daşky gurşaw aspekti - Resurslaryň durnuklylygy
Daşky gurşaw faktorlary ekosistemalary ýok etmeýän ýa-da daşky gurşawa ýetirilen zyýany azaltmaýan, tebigy baýlyklardan tygşytly peýdalanýan, daşky gurşawy goramaga ähmiýet berýän, çeşmeleri ulanmak arkaly ösýän ýa-da ösýän, gaýtadan işlenen materiallary ulanýan usullara degişlidir. we täzelenip bilýän çeşmeler durnukly ösüşiň mysalydyr.Gaýtadan ulanmagy, gaýtadan işlemegi höweslendiriň.
Sosial aspekt
Bu, hyýaly ekosistemany ýykmazdan ýa-da daşky gurşawa ýetirýän zyýany azaltmazdan, adamlaryň isleglerini kanagatlandyrmaga degişlidir.Durnukly ösüş adamlary başlangyç jemgyýete gaýtarmak däl-de, eýsem adam zerurlyklaryny we ekologiki deňagramlylygy deňleşdirmek diýmekdir.Daşky gurşawy goramak izolýasiýa seredilip bilinmez.Daşky gurşawa gönükdirilenlik durnuklylygyň iň möhüm bölegi, ýöne esasy maksat adamlara ideg etmek, ýaşaýşyň hilini ýokarlandyrmak we adamlar üçin sagdyn ýaşaýyş gurşawyny üpjün etmekdir.Netijede, adamyň ýaşaýyş derejesi bilen daşky gurşawyň hiliniň arasynda göni baglanyşyk ýola goýuldy.Durnukly ösüş strategiýalarynyň oňyn maksady globallaşmagyň gapma-garşylyklaryny çözüp biljek biosfera ulgamyny döretmekdir.

habarlar02

Ykdysady aspekt
Ykdysady taýdan girdejili bolmaly.Munuň iki manysy bar.Olaryň biri, diňe ykdysady taýdan girdejili ösüş taslamalaryny öňe sürmek we dowam etdirmek;daşky gurşawa zyýan, bu hakykatdanam durnukly ösüş däl.
Durnukly ösüş, üç elementiň utgaşdyrylan ösüşiniň, jemgyýetiň umumy ösüşini we daşky gurşawyň durnuklylygyny ýokarlandyrmagyň zerurdygyny nygtaýar.

Habarlar
BBC habarlary
BMG-nyň Durnukly ösüş maksady 12: Jogapkärçilikli önümçilik / sarp etmek
Öndürýän we sarp edýän zatlarymyzyň hemmesi daşky gurşawa täsir edýär.Dowamly ýaşamak üçin ulanýan çeşmelerimizi we öndürýän galyndylarymyzyň mukdaryny azaltmalydyrys.Geçmeli uzak ýol bar, ýöne umyt etmek üçin eýýäm gowulaşmalar we sebäpler bar.

Bütin dünýäde jogapkärçilikli önümçilik we sarp etmek
Durnukly ösüş maksatlary
Birleşen Milletler Guramasy dünýä üçin has gowy, adalatly we has durnukly geljegi synap görmek we gurmak üçin 17 sany uly maksat berdi.
Durnukly ösüş maksady 12, öndürýän önümlerimiziň we zatlarymyzyň we olary nädip ýasaýandygymyzyň mümkin boldugyça durnukly bolmagyny üpjün etmegi maksat edinýär.
BMG, dünýä ykdysadyýetiniň hereketlendiriji güýji bolan Bütindünýä sarp edilişiniň we önümçiliginiň, daşky gurşawa weýran ediji täsirleri dowam etdirjek derejede tebigy gurşawy we baýlyklary ulanmagyna baglydygyny ykrar etdi.
Biziň näçeräk sarp edýändigimizi we bu sarp etmegiň bahasynyň ýerli gurşawymyz we has giň dünýämiz üçin nämäni sarp edýändigimizi hemmämiz bilmelidiris.
Durmuşymyzdaky ähli harytlar öndürilmeli önümlerdir.Bu çig mal we energiýany hemişe durnuksyz görnüşde ulanýar.Harytlar peýdalylygyň ahyryna ýetensoň, gaýtadan işlenmeli ýa-da ýok edilmeli bolar.
Bu harytlary öndürýän kompaniýalaryň muny jogapkärçilikli ýerine ýetirmegi möhümdir.Dowamly bolmak üçin ulanýan çig malyny we daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaltmaly.
Durmuş durmuşymyzyň we saýlamalarymyzyň täsirini göz öňünde tutup, jogapkärli sarp edijiler bolmak biziň hemmämize bagly.

BMG-nyň Durnukly ösüş maksady 17: Maksatlar üçin hyzmatdaşlyk
BMG, durnukly ösüş maksatlarynyň hemmesini ýerli we dünýä derejesinde durmuşa geçirmekde üýtgeşiklik döredip biljek adamlar bilen işleýän torlaryň ähmiýetini ykrar edýär.

Bütin dünýäde hyzmatdaşlyk

Durnukly ösüş maksatlary
Birleşen Milletler Guramasy dünýä üçin has gowy, adalatly we has durnukly geljegi synap görmek we gurmak üçin 17 sany uly maksat berdi.
Durnukly ösüş maksady 17, planetamyzyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny çözmek üçin halkara guramalar we ýurtlaryň arasynda güýçli hyzmatdaşlyga we hyzmatdaşlyga mätäç boljakdygymyzy nygtaýar.
Hyzmatdaşlyk, BMG-nyň durnuklylyk maksatlarynyň hemmesini bilelikde saklaýan ýelimdir.Dürli adamlar, guramalar we ýurtlar dünýäniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny çözmek üçin bilelikde hereket etmeli bolarlar.
BMG: "Birek-birege bagly dünýä ykdysadyýeti, ähli ýurtlaryň, hususan-da ösýän ýurtlaryň, saglyk we ykdysady we daşky gurşaw krizisleriniň has gowulaşmagy üçin çylşyrymly we paralel meseleleri çözüp biljekdigini üpjün etmek üçin global seslenme talap edýär".
BMG-nyň bu maksada ýetmek üçin käbir möhüm teklipleri:
Developing Ösüp barýan ýurtlara karz ýeňillikleri bilen kömek edýän sagdyn ýurtlar
Developing Ösýän ýurtlara maliýe maýa goýumlaryny goldamak
Ing ýasamakekologiýa taýdan arassaösýän ýurtlar üçin elýeterli tehnologiýa
Bu ýurtlara has köp pul getirmek üçin ösýän ýurtlardan eksporty ep-esli ýokarlandyryň

Halkara bambuk býurosy

"Plastmassanyň ýerine bambuk" ýaşyl ösüşe alyp barýar

Halkara jemgyýetçiligi plastmassany gadagan etmek we çäklendirmek syýasatlaryny yzygiderli girizdi we plastmassany gadagan etmek we çäklendirmek üçin meýilnama düzdi.Häzirki wagtda 140-dan gowrak ýurt degişli syýasatlary anyk kesgitledi.Hytaýyň Milli Ösüş we Özgertme Komissiýasynyň Ekologiýa we Daşky gurşaw ministrligi 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda çap edilen "Plastiki hapalanmalara garşy göreşi mundan beýläk-de güýçlendirmek baradaky pikirler" -de: "2022-nji ýyla çenli bir gezeklik plastmassa önümleriniň sarp edilişi ep-esli azaldar. , alternatiw önümler öňe sürüler we plastik galyndylar gaýtadan işlener. Energiýany ulanmagyň paýy ep-esli ýokarlandy. "Iňlis hökümeti 2018-nji ýylyň başynda plastmas sypal ýaly bir gezek ulanylýan plastmassa önümleriniň satylmagyny düýbünden gadagan edýän täze "plastiki çäklendirme buýrugyny" öňe sürüp başlady.Europeanewropa Komissiýasy 2018-nji ýylda plastmassa sypallaryny çalyşmak üçin has ekologiýa taýdan arassa we durnukly materiallardan ýasalan sypallary teklip edip, "plastiki çäklendirme buýrugy" meýilnamasyny teklip etdi.Diňe bir gezek ulanylýan plastmassa önümleri däl, eýsem ähli plastmassa önümleri pudagy uly üýtgeşmelere duçar bolar, esasanam soňky döwürde çig nebitiň ýokarlanmagy we plastmassa önümçiligi pudagynyň pes uglerodly üýtgemegi ýakyn.Pes uglerod materiallary plastmassany çalyşmagyň ýeke-täk usuly bolar.