Hil barlagy

Çig mal barlagy

Ölçegi, materialy, şekili, daşky görnüşi, işleýşi (çyglylyk synagy, ýelim synagy, ýokary we pes temperatura synagy)

Çyzykda

iş tertibi, patrul wagtynda gözegçilik, setir görkezmesi, gowulaşdyrmak we goýbermek.

Taýýar önümleri barlamak

Daşky, funksiýa (çyglylyk synagy, ýelim synagy, ýokary we pes temperatura synagy) gaplama, hünärli bolansoň, soňra ammarda.

ýokary we pes temperatura synagy
Poslama synagy
howa berkligi synagy

Andokary we pes temperatura synagy

Poslama synagy

Howanyň berkligi synagy

Çyglylyk-mazmun synagy
çekmek
Push-pull-test

Çyglylygyň mazmuny synagy

Synagy çekiň

Iteklemek synagy

reňk kesgitlemek

Reňk kesgitlemek

Soňky hil gözegçiligi

FQC (Iň soňky hil gözegçiligi) önümleriň müşderileriň hil talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin önümleriň iberilmezinden ozal barlanmagyny aňladýar.

FQC önümiň müşderiniň talaplaryna doly laýyk gelýändigini barlamak üçin iň soňky kepillikdir.Önüm çylşyrymly bolanda, gözleg işleri önümçilik bilen bir wagtda amala aşyrylar, bu soňky barlagyň çalt tamamlanmagyna kömek eder.

Şonuň üçin dürli bölekleri ýarym taýýar önümlere ýygnanyňyzda, ýarym taýýar önümlere soňky önüm hökmünde garamaly, sebäbi ýygnanandan soň käbir bölekleri aýratyn barlap bolmaýar.

Gelýän hil gözegçiligi

IQC (gelýän hil gözegçiligi), gelýän materiallara gözegçilik diýlip atlandyrylýan gelýän materiallaryň hiline gözegçilik.IQC-iň işi, esasan, daşarky tehniki materiallaryň we daşarky gaýtadan işleýän materiallaryň hiline gözegçilik etmek, kompaniýanyň degişli tehniki ülňülerine laýyk gelmeýän önümleriň kompaniýanyň ammaryna we önümçilik liniýasyna girmezligini üpjün etmekdir. önümçilikde hemmesi ökde önümlerdir.

IQC kompaniýanyň ähli üpjünçilik zynjyrynyň öň tarapy we önümiň hil ulgamyny gurmak üçin gorag we derwezäniň birinji hatarydyr.

IQC hil gözegçiliginiň möhüm bölegi.Biz ülňüleri berk ýerine ýetireris we hünär talaplaryny ýerine ýetireris, 100% hünärli önümleriň çig maldan başlanjakdygyna göz ýetireris.