Resminamalary goldamak we mugt nusgalar

Resminamalar goldawy

We hasap-faktura berer

Gaplamak sanawy

Howa ýoly

Synag (içerki) hasabat

Adaty resminamalar hökmünde ýokardaky resminamalar ;

Gelip çykan ýurdy

COC (tassyknama)

GSP (gelip çykyş şahadatnamasy)

MSDS

Meýletin şahadatnama müşderilerimize aňsatlyk bilen kömek edýär (Ecocert, Cosmos, BDIH, Vegan we ş.m.)

Aboveokardaky resminamalar goşmaça soralýan resminamalar bolar.

Mugt nusgalar

Wkosmetiki gaplama ýa-da bambuk kosmetiki gaplama gözleýän bolsaňyz, mugt nusga hakyky obýekti görmek, soň bolsa ulanmak ýa-da ulanmazlyk barada karar bermek üçin gaty gowy mümkinçilikdir.Fiziki nusgadan köp jikme-jiklikleriň, gaýtadan işlemegiň we funksiýalaryň garaşýanlaryňyza laýyk gelýändigini görüp bilersiňiz, bular suratlar bilen doly beýan edilmeýär.Nusgalary netijeli usulda almaga kömek etmek üçin, anketany dolduryň we gysga wagtda biziň bilen habarlaşyň, e-ni alan günümizde size iberilip bilinjek bar bolan nusgalaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlarys. -mail.Haýyş edýärisMugt nusga.