Hytaýyň GuangDong şäherindäki ZhongShan-daky YiCai zawody

Zawodyň burçy

Zawod 2009-njy ýyldan bäri döredilip, 14 ýyldan gowrak wagt bäri durnukly we ekologiýa taýdan arassa bambuk we agaç reňkli kosmetiki gaplamalary öndürmäge we ösdürmäge gönükdirilendir.
Zawodda kesiş ussahanasy, ussahanalar, üweýji ussahanasy, pürküji ussahanasy, gurnama ussahanasy, bezeg ussahanasy we taýýar önümi barlamak ussahanasy we ş.m. bar.
Hünärmen tehnologiýamyz we doly enjamlaşdyrylan enjam ukyplarymyz bilen, berk hil gözegçilik ulgamymyz bilen önümlerimiz dünýä derejesinde öňdebaryjy hile ýetýär.

Zawodyň burçy

44 toplum

awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary

21,520

inedördül metr meýdany tutýar

5000-10000 sany

Gündelik önümçilik kuwwaty.

Custöriteleşdirilen desgalar

Her bir enjam, bambuk pomada turbalary, bambuk balzam turbalary, bambuk maskara turbalary, bambuk dodaklary ýalpyldawuk turbalar, bambuk göz kölegesi, bambuk sowgat gutusy ýaly önüm ölçegleriniň takyklygyny üpjün etmek üçin kosmetiki gaplamalaryň doly toplumy üçin özbaşdak düzülendir. , bambuk boş poroşok gutusy, bambuk ykjam poroşok palitrasy, bambuk reňkli palitrasy we ş.m.

fac02

Zawod sahypasyna syn

p_tran
fac01
fac003

Hil we tehniki

fac03

Hil gözegçiligimiz, kosmetika gaplamak üçin bambuk çig malyny, çig malyň FSC kepilnamasyna laýyk gelmegini we ulanylýan esbaplaryň EUB synagyndan geçmegini üpjün etmek üçin çig mal saýlamakdan başlaýar;
Taýýar önümleriň 100% hünärli bolmagyny üpjün etmek üçin her gaýtadan işlemek prosedurasy üçin onlaýn amal spesifikasiýalaryny, görkezmeleri we onlaýn barlaglary dörediň.Önümleriň töwereginde berk iş görkezmesi we gözleg standartlary bar, zawodda öýde hünär synag enjamlary bar, önümiň haýsysy Reach synagyndan geçmeli we ýerüsti bezeg 100 gözenek synagyndan geçmeli.
On ýyldan gowrak wagtyň dowamynda müşderileriň arz-şikaýatlaryna ýetmedik.

Önümiň takyklygy

Bambuk çig malynyň aýratynlygy sebäpli takyklyga gözegçilik etmek kyn mesele.Bambuk gaplaýyş önümleri boýunça köp ýyllyk gözleglerden, tejribelerden we sapaklardan soň dürli önümler üçin amatly önümçilik maşynlaryny birnäçe gezek synagdan geçirdik, kämilleşdirdik we ösdürdik.Dürli ýöriteleşdirilen önümçilik enjamlary, her bir prosese çydamlylyk 0,005 mm aralygynda, taýýar önümiň ýalňyşlygy bolsa 0,5 mm.Galyplaryň we enjamlaryň kadalaşdyrylyşy we takyklygy önümde gaty möhüm rol oýnaýar, şonuň üçin bu ugurda köp maýa goýýarys.

qua02

egriniň gyrasy laýyk

qua01

Sag burç laýyk

qua03

Silindr gyrasy gabat gelýär

Gaplamak

Her önüm, köpükli gaplanan gaplanan we önümiňiziň hünärli we ygtybarly gelmegini üpjün etmek üçin vakuum bilen möhürlenendir.
PLA önümleri hemişelik temperatura şertlerinde önümleriň deformasiýa ýa-da reňklenmezligini üpjün etmek üçin hemişelik temperatura gapynda daşalýar.

Iş prosesi (1)
Iş prosesi (2)
paket01