Dogry iş ediň, işiňiz bagtly, durmuşdan lezzet alyň

Durnuklylyk biziň üçin gaty manyly zat.Diňe halasaňyz lezzet alarsyňyz.Her gün işinden lezzet alýan we her gün müşderilere getirip biljek garaşylmadyk zatlaryna begenýän pikirdeş kärdeşler toparymyzyň bolmagy bize örän bagtly.Müşderimizden kiçijik barmaklar hemme zatdan has bagtly edýär.Uly maşgalamyzda kärdeşlerimiz hem dost.Ara alyp maslahatlaşmalar, jedeller we tüýs ýürekden ýylgyryş bar.Her täze gün biziň üçin kyn we umytly gün.Toparyň güýji bizi kem-kemden güýçlendirýär we el bilen döredilen gudratlardan has habarly edýär.

medeniýet1

Beýik ýurdumyzda gitmäge mynasyp ajaýyp ýerler, ajaýyp derýalar we daglar bar, bagtly aýak yzlarymyz we ýatlamalarymyz hemme ýerde.Biz diňe bir kärdeşlerimiz däl, eýsem maşgala agzalary hem.Kärdeşleriniň maşgala agzalary hem bilelikde syýahat edýärler, Bagtdan lezzet alyň (kompaniýanyň syýahat bellikleri).

“YunNan” syýahaty

Bizi haýran galdyran zat, arkamyza kislorod baklary alyp, daga çykmak üçin Jade Dragon Gar dagyna gitdik.Hemmeler sowukdan gorkýardylar, hemmeler galyň eşikleri göterýärdiler, ýöne dagyň depesine ýetenimizde gaty yssydy.Aşakdaky penjekler eşik dagyna öwrüldi we synlamak üçin kärdeşlerini gözlediler.hahaha, agşam kärdeşimiz Suanxuan belentlikde keselledi we gijäniň ýarynda hassahana gitdi.Hemmeler gaty tolgunýardylar we alada edýärdiler.Gowydygyny görenlerinden soň rahatlandylar.Şonuň üçin daga çykmazdan ozal indiki gezek gowy taýýarlanarys.

UNUNAN
medeniýeti

KunMing syýahaty

KUNMING
medeniýet2

SiChuan Syýahat

SICHUAN

ÇingHaý syýahaty

QINGHAI

HuaBei Travel (Yzymyza gaýdanymyzda, kärdeşlerimiziň biri: "Bu gezek ýigitleriňiz bilen bile gidip bilmeýändigim gaty erbet" "Aý, hiç pikir etme, çaga dünýä inende, indiki gezek bilelikde şähere gidip bileris , bu siziň üçin ýene bir bagtly garaşylma bolar ”).

Hytaýyň Aý ýyly gelýär, has köp gyzyl konwert isleýärin!

Hytaýyň Aý Täze ýyly Hytaýda iň möhüm festiwaldyr.Bu köne ýylyň ahyryny we täze ýylyň gelmegini alamatlandyrýar.Ro Christmasdestwo ýaly möhüm, gyzyl konwertler Hytaýyň Täze ýylynyň iň wekilçilikli bölegidir.Gyzyl konwertler köplenç ululardan kiçilerine, başlyklar gol astyndakylara we durmuşa çykanlara durmuşa çykýar.Gyzyl konwertlere LISHI (kantonça aýdylyşy) hem diýilýär, bu täze ýylda hemme zadyň gowy geçýändigini, hemme zadyň oňat geçýändigini we şowlulygyň elmydama ýanyňda bolýandygyny aňladýar.

2-nji ýyl
ARYL

Iýmek ýa-da ýolda.

Biz maşgala, gelýärin.
Hytaýyň giň territoriýasy we baý çeşmeleri bar, demirgazyk bilen günortanyň arasyndaky azyk önümleri başgaça bolup biler.Nahar saçagynda gürleşmek we içmek, agşamlyk naharyndan soň aýdym aýtmak we karnawal ýuwaşlyk bilen göni medeni we emosional baglanyşygymyzy emele getirdi.Nahar iýmek arkaly dürli ýerlerde dürli medeniýetleri öwrenýäris we kärdeşlerimiziň endiklerine düşünýäris.Kärdeşleriň endiklerine hormat goýmak we kärdeşlerimiziň endiklerini halamak gatnaşyklarymyzy gün-günden çuňlaşdyrar.Iş ýa-da durmuş tapawudy ýok, geliň elimizi berk tutalyň we bilelikde işläliň.

UB

Yicai-de işlänime örän şat! EveryBiz bu uly maşgalada bagtdan doly bolan her dynç alyşda kompaniýadan dürli sowgatlary we geň galdyryjylary alyp bileris.Bu ýerde işlemek, öz öýümiz ýaly, kärdeşlerimiz hem maşgalamyz, işlemekden we bagtly ýaşamakdan hoşal.

s1
s2
s3

Raffle başlandy

Dürli festiwallarda geçirilen lotereýa çäreleri ähli işgärlere özara gatnaşyk gurmak we biri-biri bilen tanyşmak üçin iň gowy mümkinçilikleri döredýär.Täze işdeşleriňize hoş geldiňiz, gyzykly zatlar hakda gürleşiň, oýun oýnaň we hemmäňiziň arasyndaky gatnaşyklary güýçlendiriň.

pd

Şübhesiz, lotereýa çäreleri her bir işiň tolgundyryjy tarapydyr.Her kim bu habara garaşýar
"Baş baýragy çekdim!"