Gözleg we ösüş

Ylmy-barlag işlerimiz durnukly ösüşi maksat edinýär weekologiýa taýdan arassa kosmetika gaplamasy, gurluşy ösdürmek, prosesi we önümçilikdäki näsazlyklary ýeňip geçmek we müşderiler bilen çuňňur aragatnaşyk saklamaga, häzirki tendensiýalara laýyk gelýän durnukly we ekologiýa taýdan arassa kosmetika gaplaýyş materiallaryny dizaýn etmäge we ösdürmäge borçlanýar.Topar öýde işleýär, bu müşderiniň düşünjelerinden hakykata çenli netijeli kanagatlanmagyna kömek edýär, şeýle hem innowasiýa we önümçilik proseslerini (önümçilik prosesi bilen baglanyşykly) döretmek üçin has köp mümkinçilik döredýär, müşderileri konsepsiýadan nusgalara netijeli ýerine ýetirýär. 2 hepde.

Zawod, Guangdong welaýatynyň Zhongshan atly owadan kiçijik şäherde ýerleşýär, gündelik ortaça kuwwaty 5000-10 000 bölek.Bambuk kosmetiki gaplama önümçiligi, esasan, material saýlamak, galyp, üwemek, pürkmek, jikme-jik işlemek, gurnamak, gaplamak we ş.m. bölünýär.

14+

Zawod döredildi

5000-10000 +

Gündelik mümkinçilikleriň kompýuterleri

44+

Awtomatiki enjamlary düzýär

Bambuk gaplamasyny nädip ýasamaly

Karbonlaşdyrylan çig mal

Tamamlamak üçin kosmetika gaplaýyş materiallaryny öndürmek üçin amatly bambuk saýlaň.Bambuk çig maly ýaşyl we sary reňkden aýrylandan soň, reňk sortlanýar, daňylýar we bug gazanyna goýulýar we bambuk mikroblaryny öldürmek üçin 120 sagat ýokary temperaturada iki sagatlap buglanýar we soňra gowy guradylýar.Arassa tebigy bejergiden soň karbonlaşdyrylan bambuk, karbonlaşdyrylan bambuk boluň, deformasiýadan, çyglylygyň öňüni alyp biler we uzak wagtlap saklanyp bilner.

gaplamak (4)

Çig bambuk

gaplamak (3)

Karbonlaşdyrylan we guradyjy

gaplamak (2)

Gowy üwemek

gaplamak (1)

Karbonlaşdyrylan bambuk

# 2 Önüm heýkeltaraşlygy

Karbonlaşdyrylan bambuk çig maly taýýarlanýar, partiýalarda ýuwulýar we deslapky daşarky görnüşde maşyn bilen kesilýär.Daşky görnüş emele gelenden soň içerki buraw zerur.Bambuk önümleriniň tutuş gaýtadan işlenmeginde uglerod zyňyndylary, daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak ýok.

Gözleg we ösüş (3)

# 3 Önümi ýuwmak

Önüm emele gelenden soň, ähli önüm ýalpyldawuklyga girýär.Gödek polishing we nepis polat önümiň hilini göz öňünde tutýan esasy gaýtadan işlemekdir.Şonuň üçin dürli önüm stilleri we dürli pozisiýalar üçin dürli ýalpyldawuk amal usullaryny kesgitledik.Üýtgeşik gaýtadan işlemek usuly, önümiň daşky dizaýn zerurlyklaryny kanagatlandyrýandygyny we şol bir wagtyň özünde önümiň takyklygynyň we duýgusynyň ýokary derejeli bolmagyny üpjün etmek üçin gaýtadan işlemek tejribesinden jemlenýär.

Gözleg we ösüş (2)

# 4 faceerüsti bejermek

Polishing gutaransoň, daşarky gaýtadan işlemek tapgyryna, ýagny bezeg we nagyşa geçýär.Dizaýn zerurlyklaryňyza görä, aşaky bejergini gaýtadan işlemek meýilnamasyny ýerine ýetireris,we ahyryndadaşarky gaýtadan işlemek.

Gözleg we ösüş (1)