Durnukly ösüş näme üçin?

Earther adatdan daşary ýagdaýdadyr
Soňky bäş ýylda iň ýokary gyzgyn howa;
Deňiz derejesi 3000 ýylyň içinde iň çalt depginde ýokarlanýar, ýylda ortaça 3mm we hiç zat etmesek asyryň ahyryna çenli 7m ýokarlanar;
800 million adam guraklyk, suw joşmalary we aşa howa ýaly howanyň üýtgemeginden ejir çekdi;
Howanyň üýtgemeginiň global täsiri kärhanalara geljek bäş ýylda 1 trillion dollara çenli çykdajy edip biler.
tebigatyň üýtgemegi
Soňky 40 ýylda adam işjeňliginiň basyşy sebäpli dünýädäki ýabany tebigatyň ilaty 60% azaldy we millionlarça haýwan we ösümlik görnüşleri birnäçe onýyllygyň içinde ýok bolmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar;
2000-nji we 2015-nji ýyllar aralygynda Earther topragynyň 20% -den gowragy zaýalandy;
Tropiki tokaýlar minutda 30 futbol meýdançasynda howsala düşýär;
Her ýyl sekiz million tonna plastmassa okeana girýär we hiç hili çäre görülmese, 2050-nji ýyla çenli ummanda balykdan has köp plastmassa bolar.
Taşlanan ilatyň üýtgemegi
700 milliondan gowrak adam günde 2 dollardan az mukdarda aşa garyplykda ýaşaýar;
25 million töweregi adam global üpjünçilik zynjyrlarynda haýsydyr bir mejbury zähmet çekýär;
Bütin dünýäde çaga zähmetiniň 152 milliondan gowragy bar;
Iýmitlenmedik 821 milliondan gowrak.

habarlar01

Kosmetiki gaplamada näme üçin durnukly ösüş

Tebigy derini bejermek üçin krem, Durnukly we lýuks

Kosmetiki gaplamalarda durnukly ösüş, kärhanalar we daşky gurşaw üçin uly peýdalar bilen möhüm mowzuk.Gözellik pudagy ösmegini dowam etdirýär we sarp edijiler daşky gurşawa düşünýärler, gaplamakda durnukly tejribäni kabul etmek zerur bolýar.Kosmetiki gaplamalarda durnukly ösüşiň şeýle möhümdiginiň sebäplerini öwreneliň.
kosmetiki gaplamalarda durnukly ösüş diňe bir tendensiýa däl, has ýaşyl, has jogapkärli geljege tarap zerur ädimdir.Ekologiýa taýdan arassa gaplama çözgütlerini ileri tutmak bilen, kosmetika kompaniýalary daşky gurşawa täsirini azaldyp, sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyryp we has durnukly dünýä goşant goşup bilerler.