FSC 100% biodegrirlenip bilner

Wideo - Hytaýdan zawod, üpjün edijiler, öndürijiler

Durnukly gaplamak galyndylary azaltmak we daşky gurşawy goramak üçin zerurdyr.Biodegrasiýa edilip bilinýän, kompost edilip bilinýän ýa-da gaýtadan ulanylýan materiallar ýaly adaty gaplamalara garanyňda daşky gurşawa täsiri pes bolan materiallardan ýasalýar.Durnukly gaplama çözgütleri, parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmaga we önümleriň uglerod yzyny azaltmaga kömek edýän gaplaýyş materiallaryny öndürmek we daşamak üçin zerur bolan energiýanyň we çeşmeleriň mukdaryny azaldar.Bambuk öndürijisi hökmünde, gaplamagyň dowamly görnüşlerini teklip edýäris we gaplamak meselesinde kärhanalara we şahsyýetlere has ekologiýa taýdan amatly saýlamaga kömek edýäris.Wideo,Bambuk ýuwujy gaplama , “Eco Friendly Blusher Packaging” , Krem bankalary kosmetiki gaplama ,Doldurylýan bambuk krem ​​gap gaplamasy.Omörite gaplama, belli bir önüm ýa-da marka üçin özboluşly gaplama çözgütleriniň döredilmegini aňladýar.Gaplamagyň bu görnüşi, dürli zerurlyklary kanagatlandyryp, azyk we içgilerden kosmetika we elektronika ýaly dürli pudaklarda ulanylyp bilner.Omörite gaplama markanyň tekjede tapawutlanmagyna, önümi goramagyny üpjün edip we müşderiniň umumy tejribesini ýokarlandyryp biler.Köp gaplaýyş kompaniýalary ýörite gaplama hyzmatlaryny hödürleýärler, bu ýerde markalar hünärmenler bilen bir görnüşli gaplama çözgüdini taslamak we öndürmek üçin işläp bilerler.Önüm Europeewropa, Amerika, Awstraliýa, Wiktoriýa, Surinam, Marokko, Sietl ýaly dünýäniň çar künjegine üpjün ediler. Döwrümiziň iň uly daşky gurşaw aladalarynyň biri plastik galyndylardyr.Plastiki biodegrirlenip bilinmeýän materialdyr we aňsatlyk bilen döwülmeýär, bu ýüzlerçe ýyllap daşky gurşawda saklanýar, ummanlarymyzy hapalaýar, deňiz durmuşyna zyýan ýetirýär we ekosistemalary bozýar.Bu meselä garşy göreşmek üçin köp adamlar we guramalar plastmassa ulanylyşyny azaltmak, has köp gaýtadan işlemek we has durnukly tejribäni goramak üçin çäreleri görýärler.Şeýle hem, adaty plastmassa garaşlylygymyzy azaltmak üçin biodegrirlenip bilinýän plastmassa we bambuk ýaly alternatiw materiallar ýaly köp sanly innowasion çözgütler bar.Netijede, plastik galyndylary azaltmak köpçülikleýin tagalla etmegi we durnukly we ekologiýa taýdan arassa amallara ygrarlylygy talap edýär.

Degişli önümler

banner

Iň köp satylýan önümler