Bambuk tegelek şekilli doldurylýan ýumşak poroşok gutusy

Gysga düşündiriş:

Haryt belgisi

Material: Tebigy Banboo + PP + PE + magnitDarasiýa: ýönekeý deoorasiýa

Kalor: tebigy bambuk reňki

Ulanylyşy: Poroşok gaplamak

Çüýşäniň kuwwaty: Gerek bolsa dürli mümkinçilikleri hödürläň


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Görnüşleri we dizaýny:

Tegelek we göni gutynyň dizaýny arassa we ýönekeýdir.lt tebigy arassa bambuk nagşy bilen utgaşyp, tebigy ýönekeýligiň we dokumanyň gaplaýyş gözelligini önüme getirmek üçin 5 sany arassa tebigy bambuk reňkini ulanyň, köp ýyllap dowam eden gözleglerimiziň dowamynda, materiallaryň dokumasy bilen deňeşdirilişinden önümçilik tehnologiýasyna çenli. önümde adatdan daşary bambuk önümlerinden tapawutly bezeg we estetiki duýgy bolup biler.

Aýratynlyklary

Durnukly we ekologiýa taýdan arassa çig mal
Bambuk, FSC kepilnamasy, PET we PP anenon zäherli we tagamsyz daşky gurşawy goramak materiallary bilen arassa tebigy we doly zaýalanýan çig mal.Bambuk çig maly ýaşyl we sarymtyl arassalanandan soň saýlanýar, soňra bolsa bug peçinde 120 dereje gyzdyrylýar.Olar guradylýar we guradylýar! Iki sagatlap arassalanandan soň karbonlaşdyrylan bambuk.

esasy6

Bu organiki we hapalanmaýan gaýtadan işlemegiň görnüşi, gaty.rigid bolan karbonlaşdyrylan bambukdan emele gelýär.çydamly we galyp etmek kyn;

Durnukly we ekologiýa taýdan arassa çig mal
Bambuk arassa tebigy we doly zaýalanýan çig maldyr.FSC kartifikasiýasy bilen, PET we PP aren zäherli we tagamsyz daşky gurşawy goramak materiallary.

amboo çig maly ýaşyl we sarymtyl arassalanandan soň saýlanýar, soňra bolsa bug peçinde 120 dereje gyzdyrylýar.Guradyldy we guradyldy, iki sagatlap arassalanandan soň karbonlaşdyrylan bambukdyr. Bu organiki we hapalanmaýan görnüş, karbonlaşdyrylan bambukda gaýtadan işlemegiň galyndylary, gaty çydamly we galypdan tapawutly;

PET we PP materiallary zäherli, yssyz we daşky gurşawa arassa materiallar bolup, saç ideg önümleriniň durnuklylygy üçin stronga5 kepillendirýär. PET ýokary derejeli berkligi bolan termoplastiki poliesterdir, ýerüsti tekiz we ýalpyldawuk, sürtülmä garşy häsiýetleri we güýçli ölçegli durnuklylyk. Polipropilen, käwagt PP diýlip atlandyrylýar, rezin polimerleriniň has ýeňil görnüşidir.Mikrotolkunly ýyladyş peýdalary tagamsyz, yssyz we zähersiz bolmagy, şeýle hem güýçli ýylylyga garşylygy, arassaçylyk we durnukly himiki öndürijiligi öz içine alýar.

Gurlan önümiň bukjasy aýratyn ýa-da çalşylýan paket hökmünde satylyp bilner. Haryt aýrylanda, sökmek gaty aňsat we galyndy materialy hökmünde gaýtadan işlenýär we peselýär.
Bambuk we ekologiýa taýdan arassa PP, zaýalanmaýan plastmassalaryň ulanylyşyny ep-esli azaldar.

Howpsuzlyk we hil kepilligi

Bambuk önümlerini gözlemek we ösdürmek we maýa goýmak boýunça köp ýyllyk tejribämiz, şeýle hem ekranlaşdyrylan materiallardan çig mal gaýtadan işlemek, şol sanda önümçilik tehnologiýasy ýaly özboluşly bambuk öndürmek we gaýtadan işlemek boýunça bambukyň takyklygyny ep-esli ýokarlandyrdy we bambukyň aňsatlygyny ýokarlandyrdy. .Prizirlenen bölekler bilen birleşip, kämilleşmek we berkleşmek üçin gysyş, çyglylyk we beýleki gowşak taraplar5.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler