Gradient seriýaly tegelek şekilli Bambuk pomada gaplamasy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Gradient gülgüne pomada turbasy

Material: gapak we aşaky- FSC 100% biodegrirlenip bilinýän bambuk

garnituralarda gurlan - ABS ýa-da PP

Faceerüsti bejermek: näzik ýalpyldawuk, gülgüne reňk

Reňk: tebigy bambuk gurluşy we özüne çekiji gradient gülgüne

Aýratynlyklary: 100% biodegrirlenip bilinýän material, gaýtadan doldurylýan ulgam, gaty inçe degmek, ýokary hilli gaplama howpsuzlygy

Ölçegi: φ20mm x H76mm (taýýar önümlere çydamlylygy ± 1mm ​​within

Custöriteleşdirilen hyzmat: görnüşi galyndysyz özleşdirilip bilner, ýerüsti bejerginiň dürli nagyşlary, reňkleri we ýylylygy geçirmek, lazer, lazer oýmak, ýüpek ekran we ş.m. müşderileriň öz nyşany bilen bolup biler.

Nusgalar: aksiýasy bolan mugt zarýad, täze ýasalan nusga üçin 7-14 gün gerek

Köpçülik: nusga tassyklanylandan we gol çekilenden 35 gün soň, iň köp gurşun wagty, gurşun wagty sargyt mukdaryna görä sazlanmalydyr

Ulag: nusgalar Europeewropa we ABŞ-a gapy-gapy, Aziýa ýurtlary üçin azyndan 2 gün gelýär


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Görnüşleri we dizaýny:

Her bir zenanyň owadan gülgüne düýş görmek basgançagy bar.Gradient gülgüne dizaýnyň näzikligini we gözelligini görkezmek bilen çäklenmän, tebigy bambuk reňkine moda reňk dizaýny hem goşýar.Pomada turbasynyň görnüşi adaty göni turba dizaýnyny kabul edýär, bu hem iň meşhur we ýönekeý we moda görnüşini kabul etmek üçin aňsat we gurlan enjam çalşylýan we doldurylýan gurluş bolup, gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak üçin amatly önüm taşlandy.

bnmn (1)
bnmn (1)

Aýratynlyklary

Çalyşýan, gaýtadan işleýän we gaýtadan ulanylýan gurluşlar
Bambukyň özi tebigy çeşme.Has ýokary gatylyk we dykyzlyk, uzak ömri we 100% biodegrasiýa bilen häsiýetlendirilýär.Çig malyň bu häsiýeti, ony uzak wagtlap ulanmaga mümkinçilik berýär, sebäbi adam bedenine hiç hili zyýan bermeýär.
Bambuk nagşynyň tebigy reňki we tebigy we üýtgäp bilýän çyzyklar önümi dürli özüne çekiji edýär, gülläp ösýän reňklere ajaýyp we tebigy dizaýn goşýar.

Gradient seriýaly tegelek şekilli Bambuk pomada gaplamasy (2)

Önümiň durnuklylygynyň we daşky gurşawy goramagyň iň soňky täsirini gazanmak üçin diňe bir çig malda tebigy bolmaga synanyşman, çig mallary hapalanmaz we zyýansyz gaýtadan işleýäris.Gurluş täzelikleri diňe bir sarp edijilere däl, eýsem jemgyýete hem peýdaly peýdalar getirýär.Şeýle hem, daşky gurşawy goramak boýunça yzygiderli tagallalaryna we yhlasyna goşant goşýar.Önümimiziň gurluşy çalşylýan gurluş, ýagny içindäki gurlan esbaplar bir wagtyň özünde bir önüm hökmünde satylyp bilner we şol bir wagtyň özünde esasy paket bilen bilelikde paket hökmünde satylyp bilner.Sarp edijilere iň arzan bahadan iň köp saýlamak bilen bir hatarda satuwy täzeläň we artdyryň.

Dürli materiallaryň we bambuk materiallarynyň utgaşdyrylan gurluşy sebäpli, ýokary hilli funksiýalara ýetmek üçin önümleriň takyklygyna ýokary talaplar bar we ýokary hilli jikme-jiklikler bilen soňky önümler sarp edijilerden kanagatlanyp biler.Bu kynçylygy çözmek üçin R&D toparyna, enjamlara, materiallara we üznüksiz synanyşyklara maýa goýmagy dowam etdirýäris, bu pudakda iň ýokary derejä ýetdi we taýýar önümiň çydamlylygyny 0,2 mm aralygynda dolandyryp bolýar.

Colordewropanyň reňkli kosmetika organiki markalarynyň we zawodlarynyň köpüsi bilen 10 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edýäris we gaplaýyş materiallarymyz bilen önümleriň içki materiallarynyň arasynda durnukly sazlaşyk gazanyp bileris.Bu ýagdaýda gaplamamyzy dürli formulalaryň önümleri bilen ulanyp bolýar.Productshli önümler hünär gurallary bilen barlanar, bu barada web sahypamyzyň hil gözegçilik sütüninde öwrenip bilersiňiz.

bnmn (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler