FSC bambuk seriýasy Göz kölegesi gutusy

Gysga düşündiriş:

Haryt belgisi

Material:

Gapak we aşaky- FSC 100% biodegrirlenip bilinýän bambuk

Garnituralarda gurlan - magnit nokady we film

Bezeg: küpek ekran nyşany bolan karbonlaşdyrylan bambuk

Reňk: tebigy bambuk reňki

Gurluşy: dolduryp bolýan we çalşyp boljak

Ölçegi:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görnüşleri we dizaýny:

Pomada turbalarynyň bambuk seriýasy dürli görnüşde bolýar, özboluşly ussatlyk bilen ýasalýar we dürli reňk shemalaryny doldurýar, size ondan gowrak wariant berýär.Şeýle hem, markaňyzyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite döredilip bilner.Surfaceerüsti tehnologiýa, düzülip bilinýän MOQ-a täsir edýär.Bu adaty model üçin MOQ 3000 bölek bolup, her önümçilikde gündelik önümçilik kuwwaty 5000 bölekden ýokary bolup biler.

Iki tarapdaky tekiz kelläniň dizaýnynyň ýerine, bu pomada jikme-jik egrileri gaýtadan işlemek bilen birleşdirilen iki sany burçly dizaýn stilini kabul edýär we ýönekeý logotip reňkiniň gabat gelmegi bu pomada önümini has zenan we ýumşak görkezýär we önüm ýokary görkezýär - jikme-jiklik senetini gaýtadan işlemekden.

Aýratynlyklary

Çalyşýan, gaýtadan işleýän we gaýtadan ulanylýan gurluşlar
Göz düzümini ulananyňyzda göz kölegesi köplenç beýleki reňkler bilen garylyp, gözleri çuňlaşdyrýan we özüne çekiji janly reňk gabat gelişiniň gradient täsirini döredýär.Göz kölegesi gutusyndaky her bir göz kölegesi, göz kölegesi gutusynyň umumy gurluşy bilen çalşyrylyp bilner.Müşderiler bir reňkli gaşlary özbaşdak ýa-da köpçülikleýin satyn alyp bilerler, gutaranda ulanylan kölege palitralaryny çalşyp bilerler.

esasy

Bu ýagdaýda özüňizi erkin deňeşdirip bilersiňiz we paket bahasynyň 60% -den gowragyny tygşytlap bilersiňiz.Halaýan reňkler, bu satyn alyş modelini ulanýan firmalar üçin girdejini ýokarlandyrýan markanyň we sarp edijiniň ýapyşygyny ýokarlandyrýar.

Tehniki hünärmenlerimiziň we enjamlarymyzyň kömegi bilen önümiň takyklygynyň 0,1 mm aralygynda dolandyrylmagyna, gysylmak ýaly bambuk materiallarynyň durnuksyzlygyny ýeňip geçmäge, önümçiligiň dowamynda materialyň durnuksyzlygyny çözmäge we önümiň takyklygyny kepillendirip bileris. .Bambuky beýleki materiallar bilen birleşdirmegiň zerurlygyny çözýär we köp dürli bambuk önümlerine getirýär.

Birnäçe ýyllap dowam eden gözleglerimiz, ösüşimiz we amaly maýa goýumlarymyzyň netijesinde bambukyň ýerüsti tehnologiýasy birnäçe prosesleriň üznüksiz önümçiligine ýetip biler.Bu ýagdaýda köp sanly markanyň dizaýn aýratynlyklaryna laýyk bolup biler.Bambukdan ýasalan ýokary gaplama materiallary has gowy dokumalara we tagamlara eýe.Bambukyň üstü we aýratynlyklary aýratyn önümçilik usulymyzda üýtgedilip, adaty bambuk organiki, tebigy we moda bolan has näzik görnüş berýär.Harytlary has ýokary derejeli ýaly ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler