FSC bambuk seriýaly dodak taýaklary

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Tekiz kelleli burç pomada turbasy

Material: gapak we aşaky- FSC 100% biodegrirlenip bilinýän bambuk

garnituralarda gurlan - ABS ýa-da PP

Faceerüsti bejermek: näzik ýalpyldawuk, ýüpek ekrany bilen hat

Reňk: tebigy bambuk gurluşy

Aýratynlyklary: 100% biodegrirlenip bilinýän material, gaýtadan doldurylýan ulgam, gaty inçe degmek, ýokary hilli gaplama howpsuzlygy

Ölçegi: φ21mm x H82mm (taýýar önümlere çydamlylygy ± 1mm ​​within

Custöriteleşdirilen hyzmat: şekil galyndysyz özleşdirilip bilner, ýerüsti bejerginiň dürli nagyşlary, reňkleri we ýylylygy geçirmek, lazer, lazer oýmak, ýüpek ekran we ş.m. müşderileriň öz nyşany bilen bolup biler.

Nusgalar: aksiýasy bolan mugt zarýad, täze ýasalan nusga üçin 7-14 gün gerek

Köpçülik: nusga tassyklanylandan we gol çekilenden 35 gün soň, iň köp gurşun wagty, gurşun wagty sargyt mukdaryna görä sazlanmalydyr

Ulag: nusgalar Europeewropa we ABŞ-a gapy-gapy, Aziýa ýurtlary üçin azyndan 2 gün gelýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görnüşleri we dizaýny:

Pomada turbalarynyň bambuk seriýasy dürli görnüşde bolýar, özboluşly ussatlyk bilen ýasalýar we dürli reňk shemalaryny doldurýar, size ondan gowrak wariant berýär.Şeýle hem, markaňyzyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite döredilip bilner.Surfaceerüsti tehnologiýa, düzülip bilinýän MOQ-a täsir edýär.Bu adaty model üçin MOQ 3000 bölek bolup, her önümçilikde gündelik önümçilik kuwwaty 5000 bölekden ýokary bolup biler.
Iki tarapdaky tekiz kelläniň dizaýnynyň ýerine, bu pomada jikme-jik egrileri gaýtadan işlemek bilen birleşdirilen iki sany burçly dizaýn stilini kabul edýär we ýönekeý logotip reňkiniň gabat gelmegi bu pomada önümini has zenan we ýumşak görkezýär we önüm ýokary görkezýär - jikme-jiklik senetini gaýtadan işlemekden.

gj (1)

Aýratynlyklary

Çalyşýan, gaýtadan işleýän we gaýtadan ulanylýan gurluşlar.
Gurlan her bir aksessuar, pomada bambuk esasy gaplamasy bilen satylyp bilner we toplum hökmünde bilelikde çalşylýan paket hökmünde satylyp bilner, bu ýagdaýda gaplama çykdajylaryňyzyň 60% -inden gowragyny tygşytlap bilersiňiz.Şeýle hem, esasy gaplamalary seriýa, has baý reňkler we hekaýa duýgusy bilen önümler bilen gabat gelýän içerki esbaplary gaýtadan işläp bileris.

FSC-bambuk-seriýa-dodak taýaklary

Durnuklylyk materialdan başlaýar we gurluşa çenli uzalýar.Müşderiler önümleri satyn alyp, bir marka wepalylygyny güýçlendirip, satuwy artdyryp bilerler.

Önümiň takyklygyny 0,1 mm aralygynda dolandyryp bolýar, bu bambuk materiallarynyň gysylmagy ýaly durnuksyzlygy aradan aýyrýar, önümçiligiň gidişindäki durnuksyzlygy çözýär we bambuk we beýleki materiallaryň utgaşmasyny kanagatlandyryp, önümiň takyklygyny üpjün edýär. .
Bambukyň ýerüsti tehnologiýasy, köp ýyllyk gözleglerimiz we ösüşimiz we amaly maýa goýumlarymyz sebäpli dürli prosesleriň yzygiderli öndürilmegini amala aşyryp biler.Bu ýagdaýda köp markanyň dizaýn talaplaryny kanagatlandyryp biler.Bambuk gaplaýyş materiallarynyň dokumalary we tagamy has gowudyr.Özboluşly önümçilik prosesimiz bambukyň ýüzüni we aýratynlyklaryny üýtgedýär, adaty bambukyň ýüzüni tebigy, organiki we ajaýyp görnüşe has inçe görnüş berýär.Harytlary has ýokary derejede görkeziň.

gj (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler