FSC bambuk seriýaly dodak taýaklary

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: goşa gutarýan tekiz aşaky pomada turbasy

Material: gapak we aşaky- FSC 100% biodegrirlenip bilinýän bambuk

garnituralarda gurlan - ABS ýa-da PP

Faceerüsti bejermek: ýüpek ekrany bilen näzik ýalpyldawuk, harp we nyşan

Reňk: tebigy bambuk gurluşy

Aýratynlyklary: 100% biodegrirlenip bilinýän material, gaýtadan doldurylýan ulgam, gaty inçe degmek, ýokary hilli gaplama howpsuzlygy

Ölçegi: φ20mm x H76mm (taýýar önümlere çydamlylygy ± 1mm ​​within

Custöriteleşdirilen hyzmat: şekil galyndysyz özleşdirilip bilner, ýerüsti bejerginiň dürli nagyşlary, reňkleri we ýylylygy geçirmek, lazer, lazer oýmak, ýüpek ekran we ş.m. müşderileriň öz nyşany bilen bolup biler.

Nusgalar: aksiýasy bolan mugt zarýad, täze ýasalan nusga üçin 7-14 gün gerek

Köpçülik: nusga tassyklanylandan we gol çekilenden 35 gün soň, iň köp gurşun wagty, gurşun wagty sargyt mukdaryna görä sazlanmalydyr

Ulag: nusgalar Europeewropa we ABŞ-a gapy-gapy, Aziýa ýurtlary üçin azyndan 2 gün gelýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görnüşleri we dizaýny:

Pomada turbalarynyň bambuk seriýasy, dürli görnüşli dizaýnlarymyz, dürli ussatlygymyz we dürli reňkli dizaýnlaryň gabat gelmegi, pomada turbalarynyň tutuş tapgyry size ondan gowrak saýlawy hödürläp biler we marka zerurlyklaryna görä ýörite düzülip bilner, The ýöriteleşdirilen MOQ ýerüsti tehnologiýa baglydyr.Bu yzygiderli model üçin MOQ 3000 sany, gündelik önümçilik kuwwaty bolsa her prosese 5000 pc ýetip biler.
Iki aşaky ýüz tekiz we esasy bambuk reňk bilen utgaşdyrylýar.Bu gönümel, organiki dizaýn tebigatyň arassalygyny netijeli ýetirýär.Greenaşyl we ak nyşanlaryň utgaşmasy tebigy, arassa, dowamly we ekologiýa taýdan arassa diýmekdir.
Bezeg: küpek ekran nyşany bolan arassa bambuk.

fh (1)

Aýratynlyklary

Çalyşýan, gaýtadan işleýän we gaýtadan ulanylýan gurluşlar.
Durnuklylyk materialdan gurluşa başlaýar, şol sanda gaýtadan ulanyp boljak doldurgyç paketleri, her bir gurlan aksessuar pomada bambuk esasy gaplamasy bilen satylyp bilner, şeýle hem toplum hökmünde bilelikde çalşylýan paket hökmünde satylyp bilner, bu ýagdaýda tygşytlap bilersiňiz gaplama çykdajylaryňyzyň 60% -den gowragy, we esasy gaplamany seriýa, baý reňkler we hekaýa duýgusy bilen önümlere gabat getirmek üçin gurlan garnituralary gaýtadan işläp bileris.

FSC-bambuk-seriýa-dodak taýaklary01

Sarp edijiler marka bilen sarp edijileriň arasyndaky ýapyşygy artdyryp, satuwy artdyryp, gaýtadan satyn alyp bilerler.
Önümiň takyklygyny 0,1 mm aralygynda dolandyryp bolýar, bu gysylmak ýaly bambuk materiallarynyň durnuksyzlygyny ýeňip geçýär, materialyň önümçilik prosesindäki durnuksyzlygyny çözýär we bambuk bilen beýleki birleşmeleri kanagatlandyrýan önümiň takyklygyny üpjün edýär. materiallar.bambuk önümleri dürli diwersifikasiýany görkezýär.
Ösüşimiz we amaly maýa goýumlarymyz arkaly bambukyň ýerüsti tehnologiýasy dürli prosesleriň durnukly önümçiligine ýetip biler.Bu ýagdaýda dürli markalaryň dizaýn üçin isleglerini kanagatlandyryp biler.Bambuk kosmetiki gaplaýyş materiallary has tagamly we dokalan.Tebigy, organiki we moda, ýörite önümçilik işimiz bambukyň ýüzüni we jikme-jikliklerini bejerýär we adaty bambuklaryň ýüzüni has inçe edýär.Önümi has ýokaryk görkeziň.

fh (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler