FSC bambuk seriýasy

  • FSC-Bambuk seriýasy

Haryt seriýasy:Bambuk makiýaup gaplamasynyň doly görnüşine bambuk pomada turbalary, bambuk dodaklary ýalpyldawuk turbalar, bambuk maskara turbalary, bambuk göz kirpik turbalary, bambuk göz kölgeleri, bambuk pomada palitralary, bambuk ýumşak poroşok gutular, bambuk ýapyk aýnalar şlang, bambuk gapakly krem ​​çüýşesi, bambuk gapagy atyr çüýşesi, bambuk gapagy arassalaýjy nasos çüýşesi we ş.m. ähli mümkinçilikleri özleşdirip bolýar.

Ekologiýa taýdan arassa materiallar:Bambuk materialy FSC kepillendirilen bambukdyr we tebigy karbonizasiýa bejergisinden soň, bambuk galyp we deformasiýa etmek aňsat däl we önüm uzak wagtlap , 100% biodegrable ulanylyp bilner.

Haryt gurluşy:Öndürýän we ösdürýän bambuk seriýaly kosmetiki gaplaýyş materiallarynyň hemmesi ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan işlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan we markanyň innowasion satuw modeline satuw getirýän çalşylýan gurluşlardyr.

Önümiň takyklygy:Bambuk we agaç materiallarynyň aýratyn tebigaty sebäpli, bu görnüşdäki howa, howanyň üýtgemegi sebäpli çyglylygy siňdirip, materialyň ululygyna gözegçilik etmegi kynlaşdyrýar.Birnäçe ýyllap gözleg we ösüş arkaly kompaniýamyz bu meseläni önümiň gurluşyndan we ýöriteleşdirilen maşyn önümçiliginden çözdi.Taýýar önümiň çydamlylygyny bambuk we agaç önümçiligi pudagynda iň ýokary hilli ýetip, ± 0,1 mm aralygynda dolandyryp bolýar.

Custöriteleşdirilen hyzmat:Mugt dizaýn çözgütleri we islegleriňize görä subutnama berip bileris.Materiallary bambukdan we dürli agaçlardan saýlap bolýar.Aýratyn stillere görä täsirli gaplama çözgütleri bilen üpjün edip bileris.Önümleriň ýerüsti tehnologiýasy, marka tarapynyň zerurlyklaryna görä dürli effektlere ýetip biler.Bulara lazer nagyş, lazer, termiki geçiriş çap etmek, 3D, ýüpek ekran çap etmek we ş.m.

Nusgalar:Bir stockadaky stiller üçin mugt nusgalar berlip bilner we edilmeli nusgalar üçin esasy tölegler alynmalydyr.Synag subutnamasynyň wagty takmynan 7-10 gün, ýörite amal talaplary üçin takmynan 14 gün gerek.Nusgalaryň bahasyny siz töläp bilersiňiz, sargyt tassyklanylandan soň nusga tölegi size gaýtarylar.Adatça bambukdan subutnama, galyndy üçin zarýad talap etmeýär.Eger plastmassa böleginiň galyp açylmagyny öz içine alýan bolsa, plastmassa bölegi üçin galyndy tölegini almaly bolarsyňyz.Bar bolan plastmassa bölek modelini ulansaňyz, galyndy tölegi talap edilmeýär.

Ulag nusgasy:Müşderi nusgany ibermek üçin kurýer hasaby we alyjy ýaly jikme-jik maglumatlary bermeli.Kurýer hasabyňyz ýok bolsa, hakyky nusga gowşuryş tölegini tölemeli we nusga bilen baglanyşykly ähli gowşuryş resminamalaryny nusganyň wagtynda gelmegini üpjün ederis.Umuman, howa bilen Europeewropa gelmek üçin 3 gün, howa arkaly ABŞ-a gelmek üçin 4 gün we Günorta-Gündogar Aziýa 2 gün gerek.